Vanaf 14 maart 2016 start de aannemer met de eerste werken op het terrein en worden zowel de voetweg over de stuweilanden als het jaagpad in het verlengde van de Sasweg afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Tijdens de krokusvakantie wordt de werfkeet geplaatst naast het lokaal van de jachtclub. Vanaf dan is het niet langer mogelijk hier te parkeren.

Geraardsbergen

In het centrum van Geraardsbergen vernieuwt Waterwegen en Zeekanaal NV de stuwen, het dienstgebouw en de omgeving van het stuwcomplex. De huidige sluis wordt gemechaniseerd. De ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart. Bovendien wordt het er ook aangenamer fietsen en wandelen. De werken zullen minstens drie jaar duren.

Zicht op het nieuwe stuwcomplex in Geraardsbergen

In het centrum van Geraardsbergen worden de stuwen, het dienstgebouw en de omgeving vernieuwd.  De afvoercapaciteit van de nieuwe stuw zal groter zijn. Er komt ook  een vistrap en de sluis wordt aangepast, die krijgt elektromechanische sluisdeuren. Bij de vernieuwing wordt veel aandacht besteed aan de erfgoedwaarde van de site. Zowel de sluis als beide stuwen blijven behouden, omdat deze beschermd zijn als monument.

1. Vernieuwing van de stuw en mechaniseren van de sluis

Nieuwe stuw en noodstuw
De huidige grote en kleine stuw dateren van1860 en zijn sterk verouderd. Ze werken nog met schotbalken, een verouderde technologie die niet langer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Beide stuwen worden buiten werking gesteld, maar worden wel gerestaureerd omwille van hun erfgoedwaarde. Ook het beschermd landschap wordt gerespecteerd en in ere hersteld.

De nieuwe stuw:

 • komt in de stuwgeul van de oude grote stuw
 • krijgt stuwkleppen i.p.v. schotbalken
 • heeft een grotere afvoercapaciteit dan de huidige stuw

Om de grotere capaciteit van de nieuwe stuw op te vangen, komt er een bypass om de oude grote stuw. Die bypass bestaat uit twee betonnen ondergrondse kokers onder het oostelijk stuweiland, die het water mee zullen afvoeren. Aan de parking van de FUN komt er een bochtafsnijding, zodat de stuwgeul er minder vernauwd is.

Zicht op de stuwgeul

De noodstuw:

In geval van een noodsituatie tijdens de werken kan de huidige sluis tijdelijk ingezet worden als stuw. Om deze extra veiligheid in te bouwen, moeten er een aantal aanpassingen uitgevoerd worden aan de huidige sluis:

 •     metalen geleidingsprofielen plaatsen ter hoogte van de sluisdeuren
 •     aangepaste schotbalken voorzien
 •     sluisdeuren voorzien van vergrendelingssysteem

In geval van nood tijdens de werken plaatst de aannemer de schotbalken met een kraan in de profielen en zet hij de sluisdeuren vast.

Aanpassing sluis
De huidige sluis blijft behouden, maar wordt gemechaniseerd. Momenteel worden de sluisdeuren nog manueel bediend door sluiswachters. Elektromechanische sluisdeuren zullen ervoor zorgen dat schepen in de toekomst vlotter kunnen passeren.

2. Nieuw dienstgebouw en omgeving

Het bestaande bedieningsgebouw wordt afgebroken. Even verderop komt er een nieuw gebouw. Ook de omgeving wordt opgefrist.

Nieuw dienstgebouw

 • bestaande gebouw wordt afgebroken
 • nieuw sober houten gebouw dat mooi in de omgeving past
Zicht op het nieuwe bedieningsgebouw in Geraardsbergen

Herinrichting van het sluisplein

 • zitbanken met zicht op de sluis
 • vlotte passage voor fietsers en voetgangers
 • voetweg die over het complex loopt wordt aangepast
 • voetweg krijgt nieuw brugje over de vistrap

De voetweg langs het stuwhuisje wordt aangepast

Met respect voor het landschap

 • Ingrepen respecteren de herwaardering van het historisch landschap
 • Stuweilanden worden opnieuw ingezaaid als bloemenweides
 • Nieuw houten dienstgebouw speelt in op het groene karakter van de omgeving
3. Vistrap

De huidige stuw en sluis en het waterverschil vormen een barrière voor vissen. Een vistrap zorgt ervoor dat het waterpeilverschil stapsgewijs wordt overbrugd. De vistrap wordt aangelegd in de stuwgeul van de kleine stuw. Tijdens de voorbereiding van het project werd de vistrap al eens op schaal gebouwd in het Waterbouwkundig Laboratorium.

Vistrap op schaal

De huidige stuwen van Geraardsbergen zijn sterk verouderd. De werken verhogen de waterveiligheid. De sluis wordt gemechaniseerd waardoor er een vlottere bediening mogelijk is. Ook de omgeving van de nieuwe stuw en sluis wordt aangepakt: fietsers en voetgangers krijgen meer recreatiemogelijkheden. De vispassage illustreert dat het nieuwe stuw- en sluiscomplex met respect voor de natuur werd ontworpen.

1. Verhogen van de waterveiligheid
 • De vernieuwing van de stuw in Geraardsbergen moet de waterafvoer beter onder controle brengen. De verbreding van de stuwopeningen zal de hoeveelheid water die kan worden afgevoerd, verhogen.
 • De nieuwe stuw zal gebruik maken van nieuwe technologie (stuwkleppen in plaats van schotbalken), die toelaat om nauwkeuriger en veiliger te werken.
 • Aan de parking van de FUN komt er bochtafsnijding, zodat de stuwgeul er minder vernauwd is.
 • De noodstuw is een extra veiligheidsmaatregel tijdens de werken. In geval van nood tijdens de werken kan de sluis als stuw ingezet worden. De aannemer plaatst dan schotbalken met een kraan in de sluis en zet hij de sluisdeuren vast.
 • Nadat de nieuwe stuw in Geraardsbergen klaar is, worden er verdiepingswerken uitgevoerd tussen de nieuwe stuw en de Waalse grens. Die werken zijn nodig omdat de vloer van de nieuwe stuw ongeveer 1 meter dieper is gebouwd dan de vloer van de huidige stuw.

De vernieuwing van de stuw moet de waterafvoer beter onder controle brengen

2. Garanderen van de scheepvaart

De komst van elektromechanische deuren zorgt ervoor dat de sluisdeuren niet langer met de hand gedraaid moeten worden. Daardoor kunnen schepen in de toekomst vlotter passeren.

3. Meer recreatiemogelijkheden

De nieuwe voetweg en de zitbankenmaken van het sluisplein een aangename plek om te vertoeven.

4. Met respect voor erfgoed en natuur
 • Zowel de sluis als beide stuwen blijven behouden omdat deze beschermd zijn als monument.
 • Alle ingrepen respecteren de herwaardering  van het historisch landschap.
 • De stuweilanden worden na de werken opnieuw ingezaaid als bloemenweides.
 • De huidige stuw en sluis en het waterverschil vormen een barrière voor vissen. Een vistrap zorgt ervoor dat het waterpeilverschil stapsgewijs wordt overbrugd.

De aannemer startte in maart 2016 met de werken op terrein.

De werken worden verdeeld in verschillende fasen. Dit is noodzakelijk omdat er op een beperkte oppervlakte grootschalige werken worden uitgevoerd én om de waterafvoer tijdens de werken onder controle te houden.

Huidige werken op terrein

 • bouwkundige werken: in de bouwkuip worden de stuwvloer, de stuwwanden en de stuwkelder gemaakt

Bijhorende hinder

Het jaagpad en de voetweg zijn sinds de start van de werken afgesloten. Deze maatregel blijft van kracht tijdens de volledige duur van de werken en is noodzakelijk om de veiligheid op de werf te garanderen. Er zijn lokale omleidingen voorzien.

Wat volgt?

 • bouw van de waterafvoerkokers onder het oostelijke stuweiland
 • vernieuwing van de oevers van het westelijke stuweiland

Deze fase is de meest ingrijpende fase van de werken en zal minstens twee jaar duren.

We doen er alles aan om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Tijdens de planning en uitvoering van de werken houden we rekening met de omwonenden, fietsers en voetgangers, het verkeer, de waterbeheersing en de scheep- en pleziervaart.

 • Aandacht voor fietsers en wandelaars
 • Het jaagpad langs en de voetweg over de stuweilanden blijft uit veiligheidsoverwegingen tijdens de volledige duur van de werken afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien.
 • Aandacht voor het verkeer
  Tijdens de werken moet er heel wat grond en materieel verplaatst worden. Om de hinder te beperken voert de aannemer zoveel mogelijk aan en af via het water, maar vrachtverkeer in de buurt van de werf is onvermijdelijk. Vrachtwagens zullen de werfzone bereiken via de Sasweg.
 • Aandacht voor de waterbeheersing
  De noodstuw is een extra veiligheidsmaatregel in geval van wateroverlast tijdens de werken.
 • Aandacht voor de scheep- en pleziervaart
  De huidige sluis blijft tijdens de werken in gebruik. Aangepaste tijdsvensters zorgen ervoor dat schepen en pleziervaartuigen op bepaalde tijdstippen door de sluis kunnen varen. De jachthaven is niet langer bereikbaar via het jaagpad of de Sasweg. Bezoekers kunnen een omleiding volgen via de parking van het stedelijk zwembad en de voetweg die daarop aansluit.
 • Aandacht voor omwonenden
  Tijdens bepaalde fases van de werken, bijvoorbeeld bij het verstevigen van de oevers of het maken van een bouwkuip, zal de aannemer lange, metalen damplanken in de grond trillen. Het is mogelijk dat deze werken lawaai- of trilingshinder met zich meebrengen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal gebruik gemaakt worden van technieken die minder overlast veroorzaken.