De strijd tegen het water

Het Denderbekken werd de voorbije vijftien jaar vijf keer (1993-1994, 1995, 1999, 2002-2003 en in 2010) geconfronteerd met ernstige overstromingen.
Onmiddellijk na de wateroverlast in de eindejaarsperiode van 2002-2003 werden een aantal kleinere en lokale ingrepen uitgevoerd (verhogen en herstellen van dijken, betonnen waterkeringsmuren, enz…).  In het kader van het integraal waterbeheer, werd een langetermijnvisie voor de waterbeheersing op de Dender ontwikkeld met een aantal concrete ingrepen tot gevolg, zoals de bouw van dwars- en langsdijken, de plaatsing van betonnen veiligheidsstootbanden met een waterkerende functie, het bouwen van afsluitconstructies en uitwateringsconstructies. Ook werd het gecontroleerde overstromingsgebied Denderbellebroek aangelegd.  Momenteel bestudeert een studiebureau in opdracht van de waterwegbeheerder de aanpak van de globale overstromingsproblematiek in de regio Overboelare. De studie startte begin 2014 en zal bijna twee jaar duren.

  • In juni 2003 werd een dwarsdijk gebouwd op de rechteroever van de Dender in Overboelare, op de grens met het Waalse Gewest.  Aansluitend kwam er ook een langsdijk en twee uitwateringsconstructies. In augustus 2003 werd een langsdijk gebouwd op de rechteroever van de Dender in Overboelare tussen de Majoor Van Lierdebrug en de spoorbrug van Overboelare. In oktober 2003 werd deze langsdijk verder doorgetrokken. Er werd ook een uitwateringsconstructie aangelegd. Daarnaast werd in 2003 ook een dwarsdijk aangelegd stroomopwaarts het zweefvliegveld. Bovenvermelde dwars- en langsdijken in Overboelare op de rechteroever van de Dender hebben hun nut bewezen tijdens de vele overstromingen van de Dender. Zij houden het overgrote deel van het afstromende water richting Geraardsbergen tegen. Enkel in 2010 bleek dit niet voldoende en konden deze dijken niet voorkomen dat de inwoners van Overboelare geconfronteerd werden met overstromingen. Negen woningen in de Majoor Van Lierdelaan werden het zwaarst getroffen.
  • Tussen september en oktober 2003 kwamen  er betonnen veiligheidsstootbanden (new jerseys) met een hoogte van 60cm in Idegem, Ninove, Liedekerke, Affligem en Denderleeuw. Deze zorgen voor de plaatselijke bescherming van woonkernen. Eind 2012 werden de bestaande stootbanden of New Jerseys in Pamel, Geraardsbergen en Ninove geplaatst en/of verhoogd.
  • Om na de overstromingen het overtollige water sneller van de weilanden te laten wegstromen, kwam er op beide oevers, stroomopwaarts van de brug in Zandbergen een afsluitschuif.
  • Er werd een gecontroleerd overstromingsgebied “het Denderbellebroek” aangelegd. Dit gebied, dat hoofdzakelijk uit weilanden bestaat, moet in geval van hoogtij op de Schelde en in geval van forse watertoevloed op de Dender het teveel aan water tijdelijk te bufferen. Het tijdelijk geborgen water kan dan bij laagwater  naar de Schelde worden afgevoerd. De uitwateringsconstructie voor het Denderbellebroek werd in 2012 gebouwd. Voor de constructie bestond, werd het gebufferde water in geval van laag water met behulp van pompen terug naar de Dender gevoerd. Als er veel water in het Denderbellebroek stond, was de pompcapaciteit onvoldoende om de klus te klaren tussen twee tijpieken door. Bovendien werd ook de afwatering van de verschillende beken in het Denderbellebroek belemmerd. De uitwateringsconstructie zorgt voor een snellere evacuatie van het gebufferde water, zodat de bergingscapaciteit sneller vrij komt en de achterliggende beken worden ontlast.
  • In 2011 werden er herstelmaatregelen aan een aantal bruggen, oevers en jaagpaden uitgevoerd.