Jaagpaden

Jaagpaden zijn in de eerste plaats dienstwegen die ervoor zorgen dat de waterwegbeheerder vlot de Dender kan bereiken voor onderhoudswerken, eventuele interventies, enz.. Hoewel het in strikte zin dus geen fiets- of wandelpaden zijn, is fietsen en wandelen er wel toegestaan. Er wordt dan ook dikwijls gebruik gemaakt van deze recreatieve functie door fietsers, mountainbikers, wandelaars, joggers, rolschaatsers en skateboarders.  Wie er allemaal op het jaagpad langs de Dender mag komen, kan je bekijken op deze website. Wil je tijdelijk gebruik maken van een jaagpad, dan heb je een vergunning nodig. Raadpleeg daarvoor eveneens de website van Waterwegen en Zeekanaal NV.

De maximaal toegelaten snelheid op jaagpaden bedraagt voor alle gebruikers ervan 30 km/u. In de bebouwde kom, bij het kruisen van wegen, op sluisvallen of in bochten met een belemmerd uitzicht, wordt de snelheid zelfs beperkt tot 10 km/u. Hieronder vind je de gemeenschappelijke visie van de Vlaamse waterwegbeheerders over het gedeeld gebruik van jaagpaden.

 • Uitgangspunten
  • De waterwegbeheerders streven naar een multifunctioneel beheer en gebruik van de waterwegen. Er moet ruimte zijn voor verschillende functies: transport, recreatie, waterbeheersing, ... Dit streven geldt ook voor de jaagpaden. Het gebruik van jaagpaden moet rekening houden met de verschillende functies die de jaagpaden en de waterwegen vervullen. Gedeeld gebruik zal dus niet altijd en overal mogelijk zijn.
  • Op jaagpaden is het Algemeen Scheepvaartreglement van toepassing.  Daaruit blijkt dat jaagpaden geen fietspaden zijn, maar dat fietsen er wel is toegestaan. Van een jaagpad kan dus niet verwacht worden dat het voldoet aan het fietsvademecum, of de reglementering m.b.t. de aanleg van fietspaden, opgelegd door de Vlaamse overheid.
  • Jaagpaden vervullen een specifieke rol in de beheers- en economische functie van waterwegen: een jaagpad is cruciaal voor het beheer en onderhoud van waterwegen. Bedrijven kunnen via het jaagpad de waterweg bereiken voor het transport van hun goederen.  Ter hoogte van terreinen waar watergebonden activiteiten plaatsvinden, mogen er geen barrières zijn tussen de waterweg en het bedrijventerrein.
  • Het jaagpad is dus een dienstweg :
   • ten behoeve van toezicht, inspectie, onderhoud van waterweginfrastructuur en de toegang tot vaartuigen
   • gerelateerd aan de transportfunctie van de waterweg (overslag en aan- en afvoer van goederen van bedrijven)
   • ten behoeve van de waterbeheersing (toezicht, inspectie, onderhoud van kunstwerken, oevers, enz.)
   • ten behoeve van het uitvoeren van infrastructuurprojecten
    Overleg met de waterwegbeheerders is noodzakelijk wanneer fietsroutes op een jaagpad worden uitgetekend of specifieke inrichtingswerken voor een fietsroute noodzakelijk zijn. Wanneer een jaagpad wordt geïntegreerd in een fietsroutenetwerk, zijn de waterwegbeheerders niet verplicht dit jaagpad in te richten als ware het een fietspad. Zowel het onderhoud als het voorzien van recreatieve randinfrastructuur is volledig ten koste van derden.
 • Principes voor het gedeeld gebruik van jaagpaden
  Wat betreft de combinatie van fietsverkeer met laad- en losactiviteiten van watergebonden industrie,  hanteert Waterwegen en Zeekanaal NV de volgende principes:
  • Maximaal op één van beide oevers mag er een fietsroutenetwerk ingetekend worden.
   Want bij het uittekenen van fietsroutenetwerken, moet men rekening houden met de economische activiteit van de waterwegen.
  • Ter hoogte van een bedrijventerrein worden de laad- en losactiviteiten en het fietsverkeer best van elkaar gescheiden
   Dit om te vermijden dat beide activiteiten elkaar hinderen. Voor bedrijven kan dit immers leiden tot een kostenprijsverhoging, wat nadelig is voor de binnenvaart t.o.v. andere vervoersmodi.
  • Ter hoogte van nieuwe bedrijventerreinen is het aangewezen om het fietsverkeer om te leiden.
   Bij de afbakening van nieuwe watergebonden bedrijventerreinen wordt een veilig tracé voor fietsverkeer in het ontwerp meegenomen. Concreet betekent dit dat er naast de waterweg gefietst kan worden, met uitzondering van een aantal plaatsen.
  • Bij de heroriëntering van een bestaand bedrijventerrein naar een watergebonden bedrijventerrein moet een omleiding van het fietsverkeer van geval tot geval overwogen te worden.
   Bij het ontwerp van een omleiding ligt de focus op het creëren van een veilige omleiding, waarbij het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer zoveel mogelijk wordt gescheiden.
  • Slechts onder bepaalde voorwaarden zijn waterwegbeheerders bereid om gedeeld gebruik van jaagpaden toe te staan.
   Bepalende elementen zijn de specifieke situatie van het jaagpad in relatie tot de watergebonden economische activiteit, de aard en de omvang van de activiteit en de frequentie van het gedeeld gebruik.