Regelmatig overleg

  • In 1995 werd een samenwerkingsakkoord afgesproken tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.  Tijdens periodes van hevige of langdurige regenval wordt met de Waalse waterwegbeheerder, de Service Public de Wallonie (SPW), afgesproken om het waterpeil op de Dender te verlagen.
  • Met de Vlaamse Milileumaatschappij (VMM) wordt in geval van hevige regenval afgesproken om het waterniveau in het overstromingsbekken van de Marke zoveel mogelijk te laten zakken. Ook op andere momenten zit Waterwegen en Zeekanaal NV samen met de VMM, onder andere binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW). Na de overstromingen van 2010 bestaat een globaal actieplan ‘overstromingen’, waarin de verschillende acties van alle waterwegbeheerders vermeld staan. Meer info.
  • Conform de Europese overstromingsrichtlijn moeten Overstromingsrisicobeheerplannen (ORPB’s) opgemaakt worden voor een aantal waterlopen in Vlaanderen, waaronder ook de Dender. Uit dit ORPB vloeien straks maatregelen voort om de wateroverlast te  beperken. Meer info op www.waterveiligheid.be